23 novembro 2009

O AUTOMÓBIL SOLAR

Erik Penedo Jamardo

Un automóbil solar consegue facer o seu movemento debido a que as celdas fotovoltaicas
transforman a enerxía solar directamente en enerxía eléctrica, e esta almacenas nas baterias eléctricas que propulsan a un motor eléctrico que fai que se mova o coche.

O sistema eléctrico é un complexo sistema baseado fundamentalmente na electrónica de potencia xa que a súa función principal é regular a electricidade do automóbil. Tamén ten algúns compoñentes que incluen seguidores de potencia de pico, control do motor e o sistema de adquisición de datos. O motor eléctrico move normalmente unha soa roda debido a gran baixa potencia que utiliza. Hay varios tipos de transmisión: transmisión directa con unha sola reducción, transmisón por correa de relación variable e logo está a máis usada nos coches solares que é a transmisión directa. Os centos de celulas fotovoltaicas forman as placas solares que transforman a enerxía solar en enerxía eléctrica; unha placa solar actúa como un conxunto de pilas en serie.

O problema máis grande é que dea a sombra nunha célula fotovoltaica e entón isto actuaria coma un diodo, é dicir, que bloquea a corrente de toda cadena. Os deseñadores usan diodos de desvío en paralelo para que se algunha célula fotovoltaica non está en activo permita que flúa a corrente eléctrica, e así, funcione o sistema.

A potencia producida pola placa solar depende das condicións meteorolóxicas, da posición do sol e da capacidade da placa. Cada día na terra cae máis enerxía que toda a enerxía que consumirian uns case 6 millóns de habitantes en 27 anos. Tamén é certo que solo centramos a nosa atención nas enerxías alternativas cando temos problemas coa autosuficiencia de enerxía.


Etiquetas: ,

OS DETECTORES DE GASES TÓXICOS

Raúl Trasande Silva

Os detectores de gases tóxicos serven para detectar a presenza de algún tipo de gas invisible e inoloro , ou que non podamos percibir de ningunha maneira .Estos gases poden producir intoxicación ou incluso envelenamento antes de que os podamos detectar,o que ás veces provoca a morte do individuo.

O primeiro tipo de detector do que falarei será:
-O explosímetro: Serve para medir as concentacións de vapor de gas ou gases inflamables que pode haber nun espazo pechado.O gas entra por un filtro de metal basto, e entra en contacto con dous filamentos quentes de platino dentro do sensor, estes filamentos están á mesma temperatura e teñen a mesma resistencia.Peo un filamento está revestido por un catalizador (acelerador químico) , entón os gases combustibles arden neste filamento, mentes, no outro filamento non ocorre nada.Esa combustión fai que se incremente a temperatura e , polo tanto , que aumente a resistencia. Este cambio na resistencia, trasládase en cifras na pantalla do medidor. Os explosímetros ou detectores de gases inflamables básanse todos na
ponte deWheatstone.
Outros detectores deste tipo (medidores de rango ancho) utilizan un semicondutor de óxido de metal e teñen a vantaxe de que poden funcionar con niveles baixos de osíxeno.
-Medidores de osíxeno: Estes medidores serven para saber se nos encontramos nos niveles normales de osíxeno en aire (é o 21%) . Os resultados desta medición poden variar xa que algúns compostos de flúor ou cloro poden facer que se indiquen medidas seguras cando non é así.
Os detectores de osíxeno teñen unha celula electroquímica formada por dous electrodos e un electrolito alcalino que vai recuberto por unha membrana pola que entra osíxeno que reacciona co electrolito e produce corrente e polo tanto unha voltaxe . Esta voltaxe é intepretada como unha porcentaxe do osíxeno en aire que estamos a medir.

- Detectores multigás: Estes detectores detectan varios gases, tres ou catro , como máximo, ademais do nivel de concentración de osíxeno e o nivel de explosividade.Os máis comúns son para monóxido de carbono, sulfuro de hidróxeno ….etc.
Estes aparatos funcionan como medidores de osíxeno, e como estes poden verse interferidos por outros gases ou vapores, xa que o funcionamento é similar , utilizan un detector que funciona en reacción química co gas.A estes detectores tamén lles afecta a temperatura ou a presión atmosférica. Hai moitas ofertas no mercado deste tipo de detectores , incluso
detectores portátiles que resultan de grande utilidade para diversas profesións nas que o perigo de intoxicación por algún tipo de gas é moi elevado , como a de mineiro ou traballos nas industrias como as do petroleo , gas , siderurxia e inclusive servicios.
- Detectores de gases por tubos clorimétricos: Indican a presenza e concentración de vapores de gas tóxicos ou inflamables en determinados ambientes.Utilízanse con con gases coñecidos, xa que lle temos que colocar o tubo ou chip, do gas que queremos medir.A concentración do contaminante que medimos vese pola cor do tubo que lle colocamos , un tubo que leva un reactivo e que ao colocalo no medidor rompese e mediante unha bomba que fai pasar on gas a medir polo tubo e que asi reaccione e o podamos medir.(Non é inmediato hai que comparar cunha escala para ver a concentración do gas que queremos medir)Tamén poden verse afectados por efectos medioambientais.

- Detectores de monóxido de carbono: O monóxido de carbono (CO) é un gas inoloro, insipido e incoloro , de grande toxicidade , e imposible de percibir polo ser humano. Con altos niveles deste gas , podese chegar ata a mesma morte , por iso é recomendable ter , detectores de monoxido de carbono en calquera lugar da nosa casa en onde haxa calquer aparato de combustión (coma por exemplo cociñas , chimeneas , garaxes…).
Os detectores deste tipo de gas seguen este patrón de funcionamento : un círcuito electrónico mide a variación da resistencia entre os eléctrodos de un sensor en estado sólido calefaccionado que esta especialmente diseñado para a detención de CO.
Este sensor conta con un filtro de carbón que lle permite a selectividade do gas a sensar , evitando a interferencia doutros gases presentes no ambiente.Estos detectores débense instalar nun sitio axeitado ; no caso destes detectores seria cerca do ambiente perigoso onde pode haber un risco elevado. Hai
diversos tipos .
Polo tanto , o máis importante é previr os riscos das inhalacions destes gases , xa que a maioría dos usuarios dos mesmos non se decatan dos riscos que conlevan , e , polo tanto , todavía se seguen a producir cada ano mortes por isto.
Para evitalas hai que ter en conta que :
-Os conductos do aire deben de estar en boas condicións , e non se deben de tapar os mesmos.
-Os aparatos domésticos deben de estar instalados axeitadamente , e antes de usalos hai que ler as instrucións.
-Non se pode deixar o quentador encendido cando se esta fóra da casa ou na cama.
-Facer revisións do gas cada ano.
E recordade que a pesar de todo isto , segue sendo mellor ter un detetor na casa

Etiquetas: